درمان MS

فن توقف فکر
تمرینات ذهن آگاهی
معنویت راهی برای کاهش استرس
دل نوشته‌ها
مقابله با اضطراب و نگرانی
رهایی از بی حوصلگی
چالش با افکار منفی
مهارت حل مسئله
کنترل استرس
مقابله با افسردگی
مهارت­های آرمیدگی
شیوه زندگی سالم
دستورهای پرستاری برای همراهان بیمار